Comparar les llistes

S’obre la convocatòria per la concessió de subvencions per al pagament del lloguer

S’obre la convocatòria per la concessió de subvencions per al pagament del lloguer

S’obre la convocatòria per la concessió de subvencions per al pagament del lloguer

El DOGC d’avui publica la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

Termini per presentar les sol·licituds
El termini s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

Sol·licituds

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

 1. Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer
 2. A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d’habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d’habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència esmentada de cada demarcació.
 3. A la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
 4. A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

5.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen al web habitatge.gencat.cat https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l’Oficina Virtual de Tràmits http://tramits.gencat.cat

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució DSO/1483/2022, de 13 de maig (DOGC núm. 8671, de 19.05.2022), per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, modificada per la Resolució DSO/1671/2022, de 30 de maig (DOGC núm. 8681 de 02.06.2022) i per la Resolució DSO/1903/2022, de 17 de juny (DOGC núm. 8693 de 21.06.2022).

Ingressos computables

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

L’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l’exercici 2020 és de 7.967,73 euros anuals.

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió

L’import màxim del lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occ., Vallès Ori.): 900 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre, 600 euros

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occ., Vallès Ori.): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 300 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

img

Úrsula Madueño

Entrades relacionades

Bones festes

Benvolguts clients Degut a l’increment en contagis de COVID19 i amb la finalitat de prevenir el...

Continua llegint
Úrsula Madueño
per Úrsula Madueño

TENIM MOLTES GANES DE VEURE’T, T’ESPEREM AMB CITA PRÈVIA

Tenim moltes ganes de veure't però fem-ho de manera responsable Demana CITA PRÈVIA Per...

Continua llegint
Úrsula Madueño
per Úrsula Madueño
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!